top of page
01367722-ca0a-4661-b54d-46bc20afe2a2_edited.jpg

WERFREGLEMENTEN

Om de tijd bij Jachtwerf van der Kuijl voor iedereen zo productief en veilig mogelijk te maken hebben wij een reglement opgesteld. Een ieder die zich op de werf begeeft dient zich hieraan te houden.

WERFREGLEMENTEN

Anker 1

ARTIKEL 1

Dit werfreglement geldt voor de gehele jachtwerf bestaande uit de werf, de bijbehorende (parkeer- en stallings-) terreinen en de zich aldaar bevindende gebouwen. Onder stalling wordt in dit reglement verstaan: de periode waarin het vaartuig op de wal staat met het oogmerk deze gedurende langere tijd buiten gebruik te houden. Onder werfbaas wordt verstaan die belast is met het dagelijks toezicht op de jachtwerf.

 

ARTIKEL 2

De toegang tot de jachtwerf is verboden voor onbevoegden. Bezoekers dienen zicht te melden bij de werfbaas. Eenieder die zich op de jachtwerf bevindt, dient de aanwijzingen van de werfbaas of zijn/haar personeel op te volgen en dient kennis te nemen van de geldende veiligheids- en calamiteitenvoorschriften ter plaatse.

 

ARTIKEL 3

Eenieder die zich op de jachtwerf bevindt, is gehouden orde, rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in acht te nemen en te voorkomen dat men door zijn gedrag aanstoot geeft.

Op de jachtwerf is het niet toegestaan:

1.Hinderlijk lawaai te maken;
2.De jachtwerf te verontreinigen met olie, bilgewater, vet, huishoudelijk afval, uitwerpselen van dieren of met andere milieuverontreinigende stoffen. Deze dient u zelf af te voeren;
3.Het vaartuig niet behoorlijk af te meren of in onverzorgde staat te laten;
4.Open vuur te gebruiken;
5.Eigendommen buiten het vaartuig onbeheerd achter te laten;
6.In het vaartuig te overnachten dan wel het vaartuig als woon en/of verblijfsplaats te kiezen.

Voor genoemde handelingen onder 1,4 en 6 kan de werfbaas tijdelijk vrijstelling verlenen. Overtreding van dit artikel geeft de werfbaas het recht de overtreder de toegang tot de jachtwerf te ontzeggen.

 

ARTIKEL 4

Bijzondere afvalstoffen/stortmateriaal worden niet door de jachtwerf ingenomen. Ter verwijdering van de stoffen genoemd in artikel 3 onder 2 dient men de aanwijzingen te volgen van de werfbaas. In geval van overtreding is de werfbaas gerechtigd om op kosten van de veroorzaker de verontreinigingsstoffen te (doen) verwijderen.

 

ARTIKEL 5

De werfbaas is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of door welke oorzaak ook, aan personen of goederen toegebracht, of voor verlies of diefstal van enig goed, tenzij een en ander het gevolg is van een aan hem en/of de zijnen toerekenbare tekortkoming.

 

ARTIKEL 6

De totale stallingskosten zijn verschuldigd op het moment dat het vaartuig wordt geplaatst. De betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Reserveren voor de winterstalling is alleen mogelijk door een inschrijfformulier volledig in te vullen en te ondertekenen. U kunt kosteloos annuleren voor 1 september hierna zal de reservering in november voldaan moeten worden. Wanneer de volledige stallingskosten niet voor de te water zetting betaald is, is Jachtwerf van der Kuijl gerechtigd het betreffende vaartuig onder zich te houden, totdat het verschuldigde bedrag, eventueel verhoogd met incasso/stallingskosten buiten de overeenkomst om zal zijn voldaan.

 

ARTIKEL 7

Eenieder die zich op de jachtwerf bevindt, is gehouden de veiligheid voor mens, dier en milieu te betrachten en te voorkomen dat schade word toegebracht of gevaar ontstaat door onachtzaamheid of het niet naleven van werfregels. Ieder vaartuig dient minimaal WA verzekerd te zijn. Overtredingen/schikkingen die voortkomen uit het niet naleven van het werfreglement worden verhaald op de veroorzaker.

 

ARTIKEL 8

Tijdens de stalling is het niet toegestaan om:

1.Werkzaamheden aan, in of op het vaartuig te (laten) verrichten;
2.Steunen of stophout weg te namen of te verplaatsen;
3.Vluchtwegen, steigers en uitgangen te blokkeren;
4.Te roken in de loodsen en de kantine.
5.Gasflessen en losse brandstoftanks aan boord achter te laten;
6.De (scheeps-)verwarming te gebruiken zonder direct toezicht;
7.Accu’s op te laden zonder direct toezicht;
8.Het vaartuig aangesloten te laten op stroom zonder direct toezicht.

Alleen voor bepaalde werkzaamheden onder 1 kan de werfbaas tijdelijk vrijstelling verlenen. Echter, brandgevaarlijke werkzaamheden zoals lassen, slijpen, branden en werken met open vuur in het algemeen, zijn ten allen tijde verboden. Overtreding van dit artikel, geeft de werfbaas het recht de overtreder direct en voor onbepaalde tijd de toegang tot de jachtwerf te ontzeggen. Bij werkzaamheden te gebruiken klimmaterialen en machines dienen deugdelijk en veilig te zijn. U dient hier zelf zorg voor te dragen. Zonder geschikte afzuiging is het niet toegestaan het onder/bovenwaterschip af te krabben of te schuren. Deze werkzaamheden m.b.t. de winterstallig mogen tot eind februari uitgevoerd worden. Dit om diegene die gaan lakken of schilderen in staat te stelen hun werk stofvrij te kunnen uitvoeren.
Gebruik van een elektrische kachel is ten strengste verboden!

 

ARTIKEL 9

Het is niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke toestemming van de werfbaas, het gestalde vaartuig of de bergplaats tot voorwerp van commerciële activiteit te maken. Onder dit laatste wordt mede verstaan de verkoop van het vaartuig en/of toebehoren, alsmede het aanbrengen van daartoe strekkende borden, mededelingen en aanduidingen.

 

ARTIKEL 10

De werfbaas is gerechtigd de stroomvoorziening van de loodsen en/of de werkplaatsen af te sluiten. Hij is tevens gerechtigd de toegang tot bepaalde locaties te beperken.

 

ARTIKEL 11

1.De bok met boot moet kunnen worden verplaatst, dus geen losse delen (trapjes)
onder het schip achterlaten. Trappen van de werf ( te herkennen aan de rode verf ) dienen na de werkzaamheden terug gebracht te worden naar het verzamelpunt. 2. Geen steunen losnemen of verplaatsen.
3. Elektriciteit alleen gebruiken voor werkzaamheden, bij afwezigheid snoeren opbergen.


4. Dekzeilen die door u zijn aangebracht en losraken door weersinvloeden zullen wij op uw kosten weer vastzetten of voor uw rekening en uw risico compleet verwijderen. Een zeil om de boot af te dekken dient minimaal een kwaliteit te bezitten van 240 gram/m2.
5. Na eigen werkzaamheden aan of onder uw boot dient u de werkplek schoon achter te laten. Indien u zelf werkzaamheden uitvoert onder de boot, bent u verplicht een zeil te plaatsen onder de boot. Aan het einde van de werkdag dient de directe omgeving van de boot opgeruimd te zijn.

 

De werf reglementen zullen u op eerste verzoek worden overhandigd maar zijn ook te bekijken op. www.jachtwerfvanderkuijl.nl

 

Deze regels zijn opgesteld op aanraden en overleg met de politie, brandweer en verzekeringsmaatschappij met als doel u zoveel mogelijk te vrijwaren van ontvreemding van uw goederen en om het brandgevaar tot een minimum te beperken.

bottom of page